1 / 6
2 / 6

QD32 TD27

12V/2.2KW/9T...
....
....
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...